Välkommen till STMØ

Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) är ett Öresundsövergripande utbildningssamarbete på master/candidatnivå i det tvärvetenskapliga kunskapsområdet Strategic Transport Management. Detta utbildningssamarbete med ett Öresundsintegrerande perspektiv bidrar inte bara till ökad integration mellan den danska och svenska sidan i Öresundsregionen, utan också till att målet om ett hållbart transportsystem i regionen kan uppnås. STMØ är en viktig faktor för att stärka Öresundsregionens konkurrenskraft i det globala perspektivet och med STMØ utnyttjas de transportrelaterade utbildningsresurserna på ett effektivare sätt. Samarbetet skapar också bättre förutsättningar för samsyn på hur transportbarriärer lättare kan undvikas bland framtidens aktörer i transportsektorn och erbjuder nya verktyg för att kunna belysa transport- och infrastrukturrelaterade beslutsproblem och utvärdera dessa.

Strategic Transport Management i Öresundsregionen identifierar olika barriärer och hinder, men också möjligheter, för transportflödena  i Öresundsregionen, för att bidra till att skapa en hållbar och effektivare transportutveckling och därmed underlätta integrationen på varu-, tjänste-, kapital-, och arbetsmarknaderna  mellan Skåne och Själland.
 

Strategic Transport Management i Øresundsregionen handlar om att hantera Regionens framtida utmaningar inom transport-, logistik- och infrastruktursystemen för att stärka integration, attraktionskraft och därigenom skapa goda förutsättningar för dels en hållbar transportutveckling, dels hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom att verka för transportsystem som på effektivaste sätt utnyttjar båda ländernas transport- och infrastrukturresurser. Detta åstadkoms genom är att utnyttja de re­dan existerande utbildningarna i regionen och att samordna utbildningsdelar och kurser som i dag är spridda på olika lärosäten och ämnesområden till en ny helhet med Strategic Transport Managementsom bas.

Studenter på Master-/Candidat-/Civilingenjör- eller -ekonomnivå som under sin "valfria termin/
semester" om 30 ECTS-poäng väljer STMØ–märkta kurser, varav minst en på motsatt sida Sundet, erhåller utöver sitt ordinarie examensbevis ett särskilt intyg som framhåller det Öresundsspecifika mervärde och den speciella profil som valet av STMØ-kurser ger.

Projektet som påbörjades 2005-07-01 och avslutades 2008-06-30 är ett samarbete mellan Malmö högskola, Danmarks Tekniska Universitet, Köpenhamns Handelshögskola, Sjöfartsverket i Sverige, Yrkeshögskolan i Helsingborgs Stad, Øresund Logistics, Landskrona kommun, Øresundsuniversitetet, Malmö Stad samt Københavns Kommune och delfinansieras av Interreg IIIA Øresundsregionen.

I dialog med aktörer inom transportsektorn på båda sidor Sundet har STMØ-projektets medlemmar i projektet identifierat åtta barriärgrupper som utgör gränsregionala hinder (Transportlogistik, Teknologi, Transporträtt, Transportstruktur, Transportekonomi, Transportnet, Planlægning, Trafiksikkerhed). Identifikationsarbetet har genomförts i nitton teman i form av workshops och seminarier. De identifierade barriärerna har konstaterats utgöra trafikala huvudhinder för en fortsatt integration i regionen och varje barriär består av en rad mindre hinder som lyfts fram och analyserats i projektet. I våra publikationer ges förslag utifrån projektets mål om ökad integration för barriärernas uppluckring. Några exempel på sådana är att den största öppenheten för logistikintegration i Öresundsregionen är på den taktiska nivån d v s mellan kommuner och större företag, att järnvägens styrsystem bör harmoniseras, att regelharmonisering länderna emellan avseende intermodala transporter är nödvändiga samt inom terminalrätt, att ny informationsteknologi måste utnyttjas effektivare samt hur den skilda demografiska utvecklingen i regionen kan öka jämställdheten i transportbranschen, att redovisningssystem för moms kan utnyttjas att locka till sig nya utländska investerare, att gemensamma ekonomiska styrmedel skulle främja transportutvecklingen, att transportnätet i regionen inte utnyttjas optimalt, att transport och infrastrukturplaneringen bör samlas i en nationsövergripande myndighet samt att sjötrafiksäkerheten kan stärkas med hjälp av en Öresundsgemensam Vessel Traffic Service (VTS).


Startpage in english.Click here for page in English